Inspektorem Ochrony Danych jest p. Monika Danielak-Romańczyk
(kontakt: iod5_oswiata@um.poznan.pl)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ze względu na fakt, iż od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, przedstawiamy poniżej kilka przydatnych informacji nt. ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.  
Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich z siedzibą przy ulicy w Poznaniu, ul. Dmowskiego 50.
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt: iod5_oswiata@um.poznan.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe? Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności związanych z zawieraniem, realizacją i obsługą zawartej umowy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa w obszarze księgowości nakładanych na Administratora, a także czasu wynikającego z ochrony przed roszczeniami.
Komu przekazywane są dane osobowe? Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem tj. dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Jakie mamy prawa w związku z ochroną danych osobowych? Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy dane są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane wykorzystuje się do profilowania? Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zawartej umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ze względu na fakt, iż od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, przedstawiamy poniżej kilka przydatnych informacji nt. ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.  
Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich z siedzibą przy ulicy w Poznaniu, ul. Dmowskiego 50.
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt: iod5_oswiata@um.poznan.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe? Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dzieci (w tym wizerunek) będą przetwarzane w celu realizacji działań promocyjnych, w tym umieszczania na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (RODO Art. 6, ust.1, lit. a).   Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania wyrażonej zgody, jednak ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.
Komu przekazywane są dane osobowe? Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator tj. dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać również upublicznione.
Jakie mamy prawa w związku z ochroną danych osobowych? Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy dane są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane wykorzystuje się do profilowania? Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ze względu na fakt, iż od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, przedstawiamy poniżej kilka przydatnych informacji nt. ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.  
Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich z siedzibą przy ulicy w Poznaniu, ul. Dmowskiego 50.
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt: iod5_oswiata@um.poznan.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe? Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności związanych z zawieraniem, realizacją i obsługą zawartej umowy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa w obszarze księgowości nakładanych na Administratora, a także czasu wynikającego z ochrony przed roszczeniami.
Komu przekazywane są dane osobowe? Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem tj. dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Jakie mamy prawa w związku z ochroną danych osobowych? Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy dane są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane wykorzystuje się do profilowania? Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zawartej umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), wszystkich rodziców/opiekunów prawnych i kandydatów, których dane przetwarzamy w procesie rekrutacji, uprzejmie informujemy, że:
 1. Administrator danych osobowych
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata jest Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@sp77poznan.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich ul. Dmowskiego 50, 60-204 Poznań.
 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z  którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod5_oswiata@um.poznan.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa określonych w szczególności  w:
 • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 z dnia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 530),
 co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w  oparciu o przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata pozyskane w celu rekrutacji do placówki będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym:
 • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie do placówki.
 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w placówce przez okres jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego, wówczas dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.
 1. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie rekrutacji przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 • żądania usunięcia danych, gdy:
      - dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,       - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
      - osoby te kwestionują prawidłowość danych,       - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te   sprzeciwiają się usunięciu danych,       - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,          których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów, a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji. Podanie danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacji, w tym dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne, aby zostały one uwzględnione w procesie rekrutacji. 
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata Administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana i kandydata zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
 1. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG
Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy  do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.    
Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  sp77poznan.pl
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-22
Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne
 • Nie posiada opisów alternatywnych pod zdjęciami.
 • Nagrania nie mają napisów ani tłumacza języka migowego.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu
 • Adres: ul. Dmowskiego 50, 60-204 Poznań
 • E-mail: sekretariat@sp77poznan.pl
 • Telefon: 618665961
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna
 1. Nie zapewniamy wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków. Drzwi wejściowe szerokością są dostosowane do przejazdu. Nie ma wewnątrz windy, która umożliwiłaby dostanie się do Gabinet Dyrektora, Wicedyrektora, Sekretariatu, Biblioteki, Pokoju Nauczycielskiego.
 2. Głosowa informacja o rozkładzie pomieszczeń – w budynku głównym oraz małym nie ma zawieszonej tablicy informacyjnej ani tyfloplanu. Zawsze przy drzwiach wejściowych dyżuruje Pracownik, który udziela informacji. Nie posiadamy pętli indukcyjnej, tłumacza języka migowego ani przewodnika osób głuchoniewidomych.
 3. Na teren placówki swobodnie może wejść osoba z psem asystującym.
 4. Nie zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób. W razie bezpośredniej konieczności, pracownicy mogą wynieść osobę niepełnosprawną z budynku.
 5. Placówka nie dysponuje wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
Informacje dodatkowe Ułatwienia Dostęp alternatywny – na wniosek osoby o szczególnych potrzebach, Dyrektor Szkoły zobowiązuje się, w miarę możliwości  zapewnić komunikację w formie określonej we wniosku. Wniosek powinien zawierać:
 1. Dane kontaktowe wnioskodawcy
 2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
 4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
Inne informacje i oświadczenia W zakresie dostępności cyfrowej – Prowadzona przez Szkołę oficjalna strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą: Posiada możliwość zwiększenia kontrastu dla osób słabo widzących. Daje możliwość maszynowego odczytania tekstu. Pisana jest językiem łatwym (ETR).Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych
 1. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 1. Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 2. W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego
 3. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia w którym upłynął termin lub od dnia otrzymania zawiadomienia.
 4. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Przybył, adres poczty elektronicznej sekretariat@sp77poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 618665961. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
  1. Z wykorzystaniem środków wspierających komunikację – (sekretariat@sp77poznan.pl ). Dyrekcja oraz nauczyciele umożliwiają kontakt audiowizualny przy wykorzystaniu platformy „Microsoft Teams”. Strona internetowa opisana jest powyżej. Nie obsługujemy wiadomości SMS.
  2. Szkoła nie posiada urządzeń ani środków technicznych do obsługi przez osoby słabo słyszące i niedowidzące.