Rekrutacja

Zobacz naszą szkołę:

zgłoszenie

wniosek

załącznik nr 1 - Zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań

załącznik nr 2 - Uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, do przedszkola w danym zespole szkół. Kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa oraz do oddziałów przedszkolnych w danej szkole podstawowej

załącznik nr 3 - Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa

załącznik nr 4 - Oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

załącznik nr 5 - Wielodzietność rodziny kandydata

załącznik nr 6 - Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej – w naszej szkole nie ma klasy integracyjnej