Nasza szkoła

Szkoła mieści się w dzielnicy Grunwald. Prowadzi dwa oddziały przedszkolne. Realizuje całokształt zadań zmierzających do osiągnięcia przez dziecko gotowości szkolnej. Organizuje zajęcia o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych form i metod pracy. Sala zajęć oddziału zerowego jest nowocześnie urządzona i bogata w œrodki dydaktyczne. W szkole prowadzimy naukę języka niemieckiego od klasy II, a także języka angielskiego od klasy I. Organizujemy cykliczne wycieczki do Berlina, Drezna.

Mamy nową pracownię komputerowa. Do nauczania matematyki w klasach starszych wykorzystujemy programy komputerowe. Rozwój ucznia wspieramy atrakcyjnymi zajęciami pozalekcyjnymi np. naukę jazdy na nartach, kółko plastyczne,, muzyczne, teatralne, matematyczne a także piłka ręczna chłopców i koszykówka dziewcząt. Uczniowie mający trudnoœci w nauce mogą liczyć na pomoc pedagoga, psychologa a także na zajęcia wspomagające typu: gimnastyka korekcyjna, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, logopedyczne i korekcyjno – kompensacyjne. Szkoła prowadzi działalność proekologiczną, prozdrowotną, charytatywną. Mamy duże doœwiadczenia w pracy wychowawczej związanej z patronem szkoły. Organizowane coroczne Majowe Dni Książki i Mediów zajmują ważne miejsce w działalności edukacyjnej szkoły. Staramy się stworzyć w szkole przyjazną atmosferę pracy i nauki dla naszych uczniów.