Home » Informacje » Nabór 2017/2018

Informacje o naborze na rok szkolny 2017/2018

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie

Szkoły Podstawowej nr 77
w Poznaniu  ul. Dmowskiego 50

zapraszają dzieci 5, 6, 7 – letnie  do podjęcia nauki  w naszej szkole

w roku szkolnym 2017/2018

Wiek dziecka, które może podjąć naukę w szkole określa  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r.)

1.             Przyjęcie do oddziału przedszkolnego – dzieci sześcioletnie i pięcioletnie.

Rodzic składa wniosek, bez względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Druki wniosków będą dostępne w sekretariacie szkoły.

 

2.         Przyjęcie do klasy pierwszej

Art. 35.

  1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.
  2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Art. 36.

  1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
  2. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:

1)      korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2)      posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Rodzic składa zgłoszenie, jeżeli dziecko należy do obwodu szkoły lub uczęszcza do naszego oddziału przedszkolnego.

Rodzic składa wniosek, jeżeli dziecko nie należy do obwodu szkoły.

Druki wniosków i zgłoszeń będą dostępne w sekretariacie szkoły.

Oddział przedszkolny:

wniosek

załącznik do wniosku

terminarz

oświadczenia

Pierwsza klasa:

wniosek (dzieci spoza obwodu)

załącznik do wniosku

zgłoszenie (dzieci z obwodu)

oświadczenia

terminarz

 

  • YouTube